Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Fakty dotyczące recyklingu niebezpiecznych odpadów elektrycznych

Tekst domyślny
Prognozy przewidują, że do 2030 r. zużycie gazu SF6 w przemyśle elektrotechnicznym może wzrosnąć nawet o 50%.

Profesjonalne wskazówki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i unikania kar

Jak należy prawidłowo poddawać recyklingowi zużyte urządzenia średniego i wysokiego napięcia (SN i WN)? Zależy to od tego, czy w procesie występuje heksafluorek siarki (SF6). SF6 to gaz cieplarniany służący jako izolator i czynni wyłączający w łącznikach i wyłącznikach oraz innych urządzeniach przesyłowych i rozdzielczych SN i WN. SF6 oferuje pewne korzyści w zastosowaniach technologicznych, jednak po zakończeniu okresu eksploatacji staje się odpadem niebezpiecznym. Władze państw całego świata wymagają ścisłego stosowania się do przepisów w zakresie utylizacji urządzeń, nakładając wysokie kary za ich nieprzestrzeganie.

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia elektryczne zawiera stałe i gazowe produkty uboczne rozkładu gazu SF6, takie jak HF, SO2, SO2F2 czy SOF2, będące substancjami toksycznymi i korozyjnymi. Umieszczone w komórkach SF6 sita molekularne absorbują większość tych gazowych półproduktów. Jednak niewielka ilość sproszkowanego półproduktu może czasem zalegać w urządzeniu.

Dlatego przemysł elektrotechniczny wykorzystuje gaz SF6?

Analiza cyklu życia technologii wykorzystującej SF6 i wolnej od niego wykazała, że oba rodzaje technologii cechują się podobnymi profilami śladu węglowego. Jednak technologia oparta na SF6 zapewnia niewątpliwe korzyści związane z bezpieczeństwem, łatwością utrzymania i ciągłością pracy. Ponadto SF6 pozwala uzyskać zwartość konstrukcji oraz jest efektywny w trudnych warunkach pracy. Prognozy przewidują, że do 2030 r. zużycie gazu SF6 w przemyśle elektrotechnicznym może wzrosnąć nawet o 50%.

W jaki sposób gaz SF6 wpływa na środowisko naturalne?

W stanie czystym gaz SF6 nie jest niebezpieczny, ponieważ nie jest on substancją niszczącą ozon ani też nie jest trujący dla ludzi, zwierząt czy roślin. Jednak stanowi on zagrożenie jako czynnik wzmagający globalne ocieplenie. Moc globalnego ocieplenia (Global Warming Power – GWP) klasyfikuje SF6 jako gaz cieplarniany, a w Protokole z Kioto wymaga się, aby kraje całego świata kontrolowały jego wykorzystanie.

Gaz SF6 wykazuje najwyższą moc GWP ze wszystkich gazów, a jego okres życia w atmosferze wynosi 3 200 lat. Jednak ze względu na efektywny proces ponownego wykorzystania w cyklu zamkniętym oraz ścisły recykling stosowany w przemyśle elektrotechnicznym, SF6 pozostaje jednym z najmniej szkodliwych rozwiązań technologicznych, a także przyczynia się do globalnego ocieplenia w stopniu najmniejszym ze wszystkich gazów cieplarnianych.

Odpowiedni proces: Recykling gazu SF6 występującego w urządzeniach SN i WN

Stosowanie właściwego procesu po zakończeniu okresu eksploatacji gazu SF6 pomaga chronić środowisko oraz zapewnia stopień recyklingu wynoszący 98%, dzięki czemu substancję można ponownie wykorzystać w urządzeniach elektrycznych. Stosowanie się do przepisów przyczynia się ponadto do zmniejszenia emisji węgla.

Procedura utylizacji gazu SF6 rozpoczyna się od przeglądu urządzeń, których okres eksploatacji kończy się – przegląd ten jest podstawą opracowania planu utylizacji i recyklingu.

Właściciele urządzeń elektrycznych wybierają przeszkolonego i certyfikowanego partnera w zakresie utylizacji/recyklingu, który następnie zarządza całym procesem.

Podczas demontażu sprzętu kierownicy ds. odpadów segregują i składują gaz SF6, miedź, aluminium i żelazo w oddzielnych pojemnikach. Za pomocą pompy próżniowej i specjalnych zaworów operatorzy mogą bezpiecznie usunąć gaz SF6.

W centrum recyklingu, przy użyciu procesów oczyszczania, usuwa się wodą, powietrze oraz pozostałe niewielkie ilości toksycznych i korozyjnych półproduktów.

Zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi, zagospodarowaniem, transportem, recyklingiem i niszczeniem gazu SF6 mogą zajmować się wyłącznie licencjonowane i upoważnione podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami niebezpiecznymi. Odbiór, transport i demontaż starych urządzeń elektrycznych podlega odpowiednim regulacjom zawierającym ścisłe wytyczne dotyczące dokumentowania, oznaczania, pakowania i bezpiecznego transportu tych odpadów.

Jakiego rodzaju pomoc przy recyklingu oferowana jest właścicielom urządzeń elektrycznych?

Technologia wykorzystania gazu SF6 występującego w urządzeniach elektrycznych nie stanowi zagrożenia dla naszej planety dopóki podmioty z branży elektrotechnicznej stosują odpowiedni proces obiegu zamkniętego. Podmioty te często zlecają podwykonawcom usługi związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych po zakończeniu ich okresu eksploatacji. Należy stwierdzić, że skorzystanie z usług wykwalifikowanego i doświadczonego partnera, posiadającego szczegółowy plan utylizacji produktów po zakończeniu ich okresu eksploatacji pozwala właścicielowi tych produktów wyeliminować obawy i ryzyko.

Firma Schneider Electric wyjaśnia obawy związane z recyklingiem gazu SF6 w swoim biuletynie zatytułowanym „Recykling gazu SF6 w urządzeniach średniego i wysokiego napięcia (SN i WN) po zakończeniu okresu eksploatacji”.
Więcej informacji
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.